โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัชยา จันทร์หอม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา กิ่งของ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวี เหลือผล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติศักดิ์ หมายมุ่ง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก หัวหน้าชั้น
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ คุณลุน
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ม.2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนารี กิ่งของ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญนิการ์ พลทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภีระพร ทองศิล
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ม. 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารุวรรณ สิมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัญชลี จันทร์แสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรเชษฐ์ โมสืบเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศรา เหล็กเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจามจุรี วิไล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชนก สมศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพธัญญา อินตะนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล สิทธิมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัณนา ทองมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลวัฒน์ วันสม
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 5
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยณัฐ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอธิวัฒน์ แนบสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทพอาษา
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญานุช คุณลุน
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 3
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 2/1
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา แก้วศรีนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 2/2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายถนอมพงษ์ ภูดาษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเอกลักษณ์ ดวงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ม. 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอลงกรณ์ มาพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 1/2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุพวัฒน์ สมปาน
ตำแหน่ง : กรรมการ หัวหน้าชั้น ป. 1/1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมานะ จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปกรณ์ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติพงษ์ ไชยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายประนพ ไชยโกฏิ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ บุญจีม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :