โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกณวรรณ์ แก้วมนตรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง วิไล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ไชยา
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทัน อินตะนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิ์ ยั่วจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางภัสราภรณ์ เขตสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายใคร จันทร์แสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่ป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุมนพัฒนคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันทา สายศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ โคตรวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเสงี่ยม เหล็กเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเริงฤทธิ์ แนบสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ กาญจนลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-2819197
ชื่อ-นามสกุล : นายระพี แก้วเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนโดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : 081-9995320
อีเมล์ : keaonet_k@h0tmail.com