โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายคมสันต์ กาญจนลาภ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรสวรรค์ เครือสินธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0