โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดม ชินสอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัฒนานคร ผิวดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0