โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

นายระพี แก้วเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิ กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

นายอุดม ชินสอน
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

นางสุนันทา บาอินทร์
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย)

นางนารี ชินสอน
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายคมสันต์ กาญจนลาภ
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

นางอรวรรณ มุงคุณดา
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (ชีวเคมี)

นายไพรัช สุภาพ
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (พลศึกษา)

นายประนพ ไชยโกฏิ
ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

นางสมจิตร นามวงศ์
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย)

นายวัฒนานคร ผิวดี
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (ประถมศึกษา)

นางสุนันทา ผิวดี
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (ประถมศึกษา)

นายกิตติคุณ มุงคุณดา
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (บริหารการศึกษา)

นางศรสวรรค์ เครือสินธุ์
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นางสาวดาริกา พละศักดิ์
ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์)

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแก้ว
ครู คศ.1

นางราตรี ทองอ่อน
ครูอัตราจ้างวิกฤต วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นายสมบัติ กระดานพล
ครูอัตราจ้างวิกฤต วุฒิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

นางสุวรรณี ศิริญาณ
ครูพี่เลี้ยง วุฒิ บธ.บ. (บัญชี)

นางพัชรินทร์ บัวงาม
ครูธุรการ วุฒิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายณรงค์ ป้องเศร้า
ช่างไม้ 4 วุฒิ ม.3

นายปาเดย์ รองทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพอลยประภัส สุทธิอาจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางเพียรผกา บุญคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0