โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2464
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เนตรวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2466
ชื่อ-นามสกุล : นายเปล่ง ทิพยงคุณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468
ชื่อ-นามสกุล : นายมี จันทร์พวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ง โสวัตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายเส็ง จันทมาศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายก้อน คำศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายเนียม บัวทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายเต็ม บุษยเหม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเตือน บุญห่อ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง จำปาสา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี ประสานวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม แสวงพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายกาญจนาท ศิริญาณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายระพี แก้วเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - ปัจจุบัน