โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายระพี แก้วเนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุดม ชินสอน
ครู คศ.3 (หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2)

นางสุนันทา บาอินทร์
ครู คศ.3 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล)

นายคมสันต์ กาญจนลาภ
ครู คศ.3 (หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3)