โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
คำขวัญ

                         วิชาการก้าวหน้า
                                                   การกีฬาก้าวไกล
                                                                               เปี่ยมในคุณธรรม


                                                      คติพจน์

                                       สิกขา     วิรุฬหิ     สมฺปตฺตา
                           การศึกษาเล่าเรียน   เป็นความเจริญงอกงาม


                                                 สีประจำโรงเรียน


                                                    ชมพู  -   ฟ้า

                         ชมพู   หมายถึง   ความสุภาพ  อ่อนโอน  มีคุณธรรม
                         ฟ้า      หมายถึง   ผู้มีความรู้ดี