โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อาณาเขตของโรงเรียน
อาณาเขตของโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  เป็นที่ราชพัสดุ  บริเวณโรงเรียนเป็นที่ลุ่มต่ำ  ฤดูฝน  น้ำท่วมขัง  ในฤดูแล้ง  ขาดแคลนอุปโภค บริโภค  เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
          ทิศเหนือ          จรดที่นาของชาวบ้าน
          ทิศใต้              จรดถนนสายบ้านผักแพว - บ้านโนนสว่าง
          ทิศตะวันออก     จรดที่นาของชาวบ้าน และที่สาธารณะ
          ทิศตะวันตก       จรดที่นาของชาวบ้าน