โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
     ในปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  เปิดทำการสอนตามหลักสูตร  ดังนี้
        1.  หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2557)
        2.  หลักสูตรโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2557)