โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาโดยใช้วิทยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า

3. จัดอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. จัดให้มีการประกันโอกาส ประกันคุณภาพ ประกันความปลอดภัย และประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา
 

เป้าหมาย

1. เด็กนักเรียนมีคุณภาพามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 
2. เด็กนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
 
3. เด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต