โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
             โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำนวัตกรรมแ ละเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยการมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการดำรงชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    และศิลปวัฒนธรรมไทย อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข