โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)

         โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2464 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งอาศัยเงินการศึกษาพลี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านผักแพวเป็นที่เรียนเรียกว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลผักแพว 1 (วัดบ้านผักแพว) โดยมีหมู่บ้านในตำบลมาเข้าเรียนทั้งหมด

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2474 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนตามหมู่บ้านต่าง ๆ จึงได้แยกเป็นโรงเรียนต่าง ๆ คงไว้เฉพาะหมู่ที่ 1, 5, 8, 15 บ้านผักแพว

พ.ศ. 2496 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดมาจัดตั้งเป็นเอกเทศถาวรที่ปัจจุบันโดยความร่วมมือในการบริจาคที่ดินของประชาชน สร้างโดยโรงเรียนการช่าง ในราคา 100,000 บาท ตามแบบ ป. 01 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2497 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551
       การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดการสอนชั้นเรียน  ดังนี้
       ปี  พ.ศ. 2466  เปิดสอนชั้นเตรียม  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
       ปี  พ.ศ. 2503  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  7
       ปี  พ.ศ. 2520  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
       ปี  พ.ศ. 2528  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
       ปี  พ.ศ. 2538  เปิดสอนชั้นอนุบาล  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
       ปี  พ.ศ. 2552  เปิดสอนชั้นอุบาล  1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗)  และหลักสูตรโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๕๗)  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๑๘  คน  มีข้าราชการครู  ๑๘  คน  ครูอัตราจ้างตามโครงการครูวิกฤต  ๑  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  ๑  คน  ช่างไฟฟ้า  ๔  จำนวน ๑  คน  โดยมี  นายระพี   แก้วเนตร  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)