โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 6 ธันวาคม 2519
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2510
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2529
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมชาย 4 ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2554
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2554
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2553
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2543
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีตในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2549
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมในโรงเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2554
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมในโรงเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2554
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมในโรงเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2554
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..